Komunikaty

MEiN w odpowiedzi na uwagi Związku w sprawie zmian w KN.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przesłało odpowiedź na nasze uwagi dotyczące proponowanych zmian w Karcie Nauczyciela ( mówiące o awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela ).  W odpowiedzi czytamy, że nasze uwagi nie zostały uwzględnione. Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę z resortem - taka reakcja nas nie zaskoczyła.

Projekty rozporządzeń MEiN

 

 

 

 

Ministerstwo przekazało do konsultacji projekty rozporządzeń zmieniające rozporządzenia w sprawie:

  1. zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
  2. zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach,
  3. wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologicznopedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

 

Poselski projekt ustawy o Specjalnym Funduszu Wynagrodzeń

logo sejm

 

 

 

 

 

 

Posłowie Koalicji Obywatelskiej skierowali do Sejmu projekt ustawy o specjalnym Funduszu Wynagrodzeń oraz o zmianie innych ustaw. Projekt zakłada m.in. wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 14,9%, od 1 lipca do 31 grudnia 2022r.

Konsultacje społeczne projektów rozporządzeń MEiN w sprawie podstawy programowej.

Do konsultacji społecznych zostały skierowane projekty rozporządzeń MEiN zmieniające rozporządzenia:

  • w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
  • w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

Repeta w podważaniu kwalifikacji psychologów.

Co roku, w okresie przygotowywania arkuszy organizacyjnych na przyszły rok szkolny, mamy do czynienia z sytuacją, że zarówno organy prowadzące jak i wizytatorzy Kuratoriów Oświaty, podważają kwalifikacje psychologów do pracy w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, najczęściej wskazując na brak przygotowania pedagogicznego.