Zespół ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego w sprawie „Edukacji dla wszystkich”

Logo RDS

1 marca 2021r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. usług publicznych RDS.

Spotkanie zostało zorganizowane na wniosek Forum Związków Zawodowych (ZZ „Rada Poradnictwa” i NZZ Forum-Oświata). Tematem spotkania był model organizacyjno -legislacyjny „Edukacji dla wszystkich”.


W posiedzeniu, ze strony FZZ, uczestniczyli:

1.Ewa Tatarczak – przewodnicząca ZZ „Rada Poradnictwa” ( w roli eksperta )

2.Sławomir Wittkowicz – przewodniczący NZZ "Forum – Oświata"

oraz zaproszona przez FZZ przedstawicielka Związku Powiatów Polskich - Katarzyna Liszka-Michałka.

Ministerstwo Edukacji i Nauki reprezentowała Marzena Machałek – sekretarz stanu.

 

Przed posiedzeniem Zespołu, na początku lutego, do MEiN zostały przesłane ( opracowane przez FZZ ) następujące pytania:

  1. Diagnoza problemów edukacji włączającej w Polsce, stanowiąca podstawę stworzenia modelu „Edukacji dla wszystkich” ( w oparciu o co stworzono model ?, badania – raport, nie chodzi o bariery wymienione na stronach 138 - 141 )
  2. Skutki finansowe wdrażanego modelu , w tym realne finansowe możliwości organizacji profesjonalnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla pozostałych uczniów ( wagi P-49 i 50 nie zabezpieczają potrzeb; str. 126, jeżeli instrument finansowy nr 2 nie będzie uzależniony od stwierdzenia niepełnosprawności to o jakich środkach mówimy )
  3. Założone wskaźniki osiągnięcia celów ( nie chodzi o opisane w dokumencie korzyści typu: zwiększenie efektywności, aktualnie mamy 70% uczniów ze SPE w szkołach ogólnodostępnych )
  4. Wartość dodana dla systemu polskiej oświaty projektowanych rozwiązań związanych z przekształcanie publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w Centra Dziecka i Rodziny oraz szkół specjalnych w szkoły ogólnodostępne. Rola niepublicznych poradni we wdrażanym modelu ( publiczne – 580; niepubliczne – 561 ). Pod jaki dział administracji rządowej mają podlegać CDR –y?
  5. Korelacja wdrażanego model u z wnioskami, z raportu NIK o kształceniu specjalnym - 2020.
  6. Przyszłość poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkolnictwa specjalnego, nauczycieli wspomagających.

Do pobrania – odpowiedź MEiN.

Pismo, w zasadzie nie odpowiada na żadne z zadanych pytań.

 

W trakcie dyskusji Pani M.Machałek powtórzyła informację, przekazaną na konferencji w ub. tygodniu przez ministra P. Czarnka , że szkoły specjalne nie będą likwidowane oraz, że pracownicy poradni nie stracą statusu zawodowego nauczyciela. Na inne pytania nie uzyskaliśmy wiążących, satysfakcjonujących odpowiedzi.
W trakcie spotkania podniesiono problem dialogu MEiN z partnerami społecznymi nad omawianym modelem.
Do propozycji, przedłożonych w „Edukacji dla wszystkich”, krytycznie odnoszą się także korporacje samorządowe.

 

Do pobrania:

Stanowisko Związku Powiatów Polskich.

Stanowisko Komisja Edukacji Związku Miast Polskich.