Wybory władz statutowych związku zawodowego w pandemii.

Informujemy, że Prezydent RP w dniu 14 sierpnia podpisał nowelizację tzw. ustawy antycovidowej, która przewiduje, że kadencje organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy będą mogły być przedłużone w związku z epidemią COVID-19.

Nowelizacja ustawy przewiduje, że jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, upływa kadencja organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związku pracodawców, ich federacji i konfederacji lub społecznego inspektora pracy, i w związku z obowiązywaniem tego stanu nie mają oni możliwości przeprowadzenia wyborów, kadencja tych organów ulega przedłużeniu do czasu nowego wyboru, jednak nie dłużej niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Uzasadnienie do ustawy stanowi, że statuty większości związków zawodowych ( w tym nasz ) i organizacji przedsiębiorców nie przewidują możliwości przeprowadzenia wyborów przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W tym trybie nie jest także możliwa również zmiana statutów regulujących te kwestie.

Podkreślono, że wygaśnięcie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy, bez możliwości przeprowadzenia wyborów członków na nową kadencję, spowoduje ich paraliż.