Repeta w podważaniu kwalifikacji psychologów.

Co roku, w okresie przygotowywania arkuszy organizacyjnych na przyszły rok szkolny, mamy do czynienia z sytuacją, że zarówno organy prowadzące jak i wizytatorzy Kuratoriów Oświaty, podważają kwalifikacje psychologów do pracy w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, najczęściej wskazując na brak przygotowania pedagogicznego. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim tych pracowników, którzy rozpoczęli pracę przed 2009r. Rozumiejąc, że każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia i analizy, zainteresowanych - posiłkowo - informujemy:

  1. Sąd Najwyższy, w wyroku z dn.25 lutego 2015r. ( sygn. akt II PK 95/14 ) zawarł wykładnię § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczyli (Dz.U. 2009 r. Nr 50, poz. 400 ze zm. ), stwierdzając, że nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.
  2. Ministerstwo Edukacji i Nauki, w piśmie z dnia 28 kwietnia 2022r., skierowanym do jednego z dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych, stwierdziło, że przyjmując stanowisko SN w sprawie § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r., należy analogicznie potraktować przepis § 27 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz.U. 2020. poz. 1289 ), który uniwersalnie wyposaża nauczycieli w kwalifikacje nabyte na mocy wcześniej obowiązujących przepisów.