Konsultacje społeczne projektów rozporządzeń MEiN w sprawie podstawy programowej.

Do konsultacji społecznych zostały skierowane projekty rozporządzeń MEiN zmieniające rozporządzenia:

  • w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
  • w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

 

 

Uprzejmie prosimy o przesyłanie uwag do w/w projektów do dnia 15.06.2022r.