Komunikaty

Odpowiedzialność karna dyrektorów.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem odpowiedzialnego za projekt ministra Michała Wójcika, skierowała do konsultacji Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

FZZ, w tym nasz Związek, nie weźmie udziału w posiedzeniu grupy roboczej ds. oceny pracy nauczycieli i odbiurokratyzowania oświaty.

16 czerwca w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. wynagrodzeń i czasu pracy nauczycieli, powołanej w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. FZZ podtrzymało swoje stanowisko, zaprezentowane 18 maja 2021r. podczas posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty oraz wyrażone na piśmie w dniu 27.05.2021r.

Ministerstwo także podtrzymało przedłożone wcześniej rozwiązania, w tym zwiększenie pensum oraz „podwyższenie” wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli kosztem likwidacji uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela.

Stronę rządową reprezentował wiceminister Dariusz Piontkowski, który po godzinie opuścił spotkanie i już na nie wrócił. Nikt z kierownictwa MEiN nie zastąpił go w rozmowach ze stroną społeczną.

 

ZAISTNIAŁA SYTUACJĘ INTERPRTUJEMY JAKO ZERWANIE ROZMÓW O WYNAGRODZENIACH NAUCZYCIELI PRZEZ STRONĘ RZĄDOWĄ