Posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty

 

29.04.2021 r., po długiej przerwie, wznowił prace Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.
Tematem spotkania były propozycje MEiN związane z aktywnym powrotem uczniów do szkół po pandemii.

 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało 4 programy wspierające uczniów:

 

1. „Aktywny powrót uczniów do szkoły” – program ma na celu przywrócenie i  podniesienie poziomu sprawności fizycznej uczniów po nauce zdalnej.

Program został opracowany wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie. Będzie realizowany  2  etapowo:
I etap obejmie  szkolenia on-line i  stacjonarne dla nauczycieli ze specjalistami AWF.
Szkolenia zostały podzielone terytorialnie do realizacji przez:

  • AWFiS w Gdańsku dla szkół z województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego;
  • AWF w Poznaniu dla szkół z województwa wielkopolskiego i lubuskiego;
  • AWF w Katowicach dla szkół z województwa śląskiego i łódzkiego
  • AWF we Wrocławiu dla szkół z województwa dolnośląskiego i opolskiego;
  • AWF w Krakowie dla szkół z województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego;
  • AWF w Warszawie z Filią w Białej Podlaskiej dla szkół w województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podlaskiego

II etap –„Sport Klub” – w formie zajęć dodatkowych dla uczniów:  od  września do grudnia 2021 r. Szkoła będzie mogła ubiegać się z programu o pieniądze dla  szkoły na sportowe zajęcia dodatkowe dla  uczniów ( pod warunkiem ukończenia I etapu projektu ).
Przewiduje się zajęcia dla uczniów 2 razy w tygodniu po 60 minut w 20 osobowych grupach. W tym roku min. 300 tys. godzin zajęć.


2. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży szkolnej – program zakłada wsparcie dzieci i młodzieży szkolnej w czasie pandemii i  w czasie wychodzenia z niej.

Celem programu jest wypracowanie modelu interwencji i objęcie wsparciem psychoprofilaktycznym oraz pomocą psychologiczną dzieci i młodzież przeżywającą trudności psychiczne i adaptacyjne w okresie pandemii i po jej zakończeniu.


Program przewiduje:
- 100 000  godzin lekcyjnych wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej;
- 10 000 godzin lekcyjnych szkoleń dla rodziców, nauczycieli i szkolnych specjalistów w zakresie psychoprofilaktyki, wsparcia i pomocy;
- przygotowanie elektronicznej platformy diagnostycznej do identyfikacji czynników chroniących, czynników ryzyka i zachowań ryzykownych w  środowisku uczniów;
- opracowanie modelu pracy z uczniem i klasą a sytuacji kryzysu.

Program będzie realizowany przez UKSW w Warszawie i Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie.


3. Działania profilaktyczne dotyczące wad wzroku.

Celem działań jest zapobieganie zespołowi widzenia komputerowego (ang. Computer Vision Syndrome, CVS). Niektóre badania wskazują, że wśród użytkowników komputerów na objawy zespołu cierpi od 50% do 90 % osób. Osoby cierpiące na zespół widzenia komputerowego  pracują mniej efektywnie, min. dlatego że popełniają częściej błędy w pracy i nauce.
Program będzie finansowany przez Ministerstwo Zdrowia

4. Pomoc w uzupełnieniu wiedzy – zajęcia wspomagające.

Projekt  przewiduje możliwość organizacji w: publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, szkołach podstawowych specjalnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym szkołach funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, z wyłączeniem szkół specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z  niepełnosprawnościami sprzężonymi realizujących odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego oraz szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne, zajęć wspomagających uczniów w  opanowaniu   utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych przedmiotów.


Zakłada się  elastyczność odnośnie sposobu organizacji tych zajęć dla chętnych uczniów, jak i przedmiotów, z których zajęcia te będą w szkole organizowane. Będą określone jedynie konieczne warunki sprowadzające się do wymogu, aby:
a)    zajęcia były organizowane wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły,
b)    zajęcia były organizowane dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów (w  przypadku małych szkół podstawowych, w których liczba uczniów klas IV-VIII jest mniejsza niż 60 - nie mniej niż 5 uczniów).

Środki na dofinansowanie organizacji zajęć wspomagających, w wymiarze przeliczeniowym wynoszącym 10 godzin na każdy oddział, zostaną uwzględnione w rezerwie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021 oraz w budżetach właściwych ministrów

Kolejne posiedzenie Zespołu zostało zaplanowane na 18 maja 2021r.

Tematy planowanego spotkania:

  • Wynagrodzenie nauczycieli
  • Awans zawodowy
  • Czas pracy

Wstępnie, do dyskusji, MEiN proponuje zwiększenie pensum nauczycielskiego o 2 godziny, w powiązaniu ze wzrostem wynagrodzenia.